Često postavljena pitanja potrošača i korisnika usluga JKP „Vodovod Valjevo“

Naslovna » Često postavljena pitanja potrošača i korisnika usluga JKP „Vodovod Valjevo“

Pitanja sa odgovorima

Interne kontrole uzoraka: vode za piće iz distributivnog sistema JKP “Vodovod Valjevo“ i sirovih voda, obavljaju se u fizičko hemijskoj i mikrobiološkoj laboratoriji JKP “Vodovod Valjevo“ na PPV Pećina, prema Planu DHP(dobre higijenske prakse). Eksternu kontrolu uzoraka vode za piće iz distributivnog sistema obavlja zdravstvena ustanova sa kojom JKP "Vodovod Valjevo“ sklapa ugovor na godišnjem nivou. U ovom slučaju je to Zavod za javno zdravlje Valjevo.

Interna fizičko hemijska i mikrobiološka laboratorija JKP “Vodovod Valjevo“ koja se nalazi na PPV “Pećina“ ima dvadesetčetvoročasno radno vreme. U njoj se na svaka dva sata uzimaju i analiziraju uzorci: sirove vode, vode u toku prerade i vode u rezervoaru, što predstavlja procesnu kontrolu uzoraka, a svaki dan se uzimaju i uzorci u distributivnom sistemu u svemu u skladu sa Planom DHP i DPP ( dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse). Eksternu kontrolu uzoraka vode za piće iz distributivnog sistema obavlja zdravstvena ustanova sa kojom JKP "Vodovod Valjevo“ sklapa ugovor na godišnjem nivou. U ovom slučaju je to Zavod za javno zdravlje Valjevo, koje uzorkuje vodu 6 puta mesečno na 9 točećih mesta po gradu u svemu u skadu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. List SRJ“ broj 42/98 i 44/99 i „Sl. glasnik RS“ broj 28/2019. Najčešća točeća mesta iz kojih se uzimaju uzorcu su: škole, pretškolske ustanove, apoteke, uzorci sa mreže u okolini bolnice i doma zdravlja, poznati restorani…. JKP ”Vodovod Valjevo” upravlja, održava i kontroliše i 3 seoska vodovoda: Prskavac, Kukalj i Žabari, kao i dva lokalna vodovoda koji imaju postrojenja a to su: Divčibare i Valjevska Kamenica. Ukoliko korisnik ima primedbu na kvalitet vode na njegovim točećim mestma (najčešće je to pojava zamućenja posle nekog havarijskog isključenja, pojava mirisa ili boje ukoliko nije dugo bilo u funkciji to točeće mesto, beličasta voda….) stručne službe JKP ”Vodovod Valjevo” uzimaju uzorak i nakon završene analize kontaktiraju korisnika o stanju njegovog točećeg mesta. Takvi uzorci uglavnom budu odgovarajući, zato što se prilikom uzimanja uziroka voda dovoljno dugo otače na svakom točećem mestu.

U zavisnosti od “koktela” sirove vode zavisi i tvrdoća vode za piće u distributivnom cevovodu. Ona se kreće u rasponu od 13-15°d. U letnjem i jesenjem periodu je oko 13°d , a u zimskom i prolećnom oko 15°d. Smatra se umereno tvrdom vodom, što joj i poboljšava ukus.

„Beličasta voda“ se vezuje za pojavu vazduha u instalacijama pojedinog točećeg mesta, a ne na pojavu velikog sadržaja hlora. Ova pojava je vezana isključivo za to točeće mesto, ne utiče na kvalitet vode i na njenu zdravstvenu ispravnost.

JKP "Vodovod Valjevo" održava vodovodne instalacije uključujući prvi ventil i vodomer, instalacije koje su posle vodomera uključujući drugi ventil su u nadležnosti korisnika. Vodovod održava slivnike i kanalizacionu mrežu do revizionog šahta.

Kvar na vodovodnoj mreži možete prijaviti popunjavanjem forme sa sajta JKP "Vodovod Valjevo" ili pozivanjem dispečarskog centra na telefonski broj 014 / 221 - 128. Sve kvarove građani mogu prijaviti 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Korisnik je u obavezi da snosi troškove zamene stakla na vodomeru u slučaju pucanja stakla kao posledica izlaganja vodomera niskim temperaturama ili pak fizičkoj sili.

Kvar na kanalizacionoj mreži možete prijaviti popunjavanjem forme sa sajta JKP "Vodovod Valjevo" ili pozivanjem dispečarskog centra na telefonski broj 014 / 221 - 128. Sve kvarove građani mogu prijaviti 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Oštećenja poklopaca šahtova na javnoj mreži mogu se prijaviti popunjavanjem forme sa sajta JKP "Vodovod Valjevo" ili pozivanjem dispečarskog centra na telefonski broj 014 / 221 - 128. Sve kvarove građani mogu prijaviti 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Zahev za izdavanje tehničkih uslova se podnosi na adresi Branka Radičevića 19. Sektor tehničko projektantskih poslova. Obrazac zahteva možete preuzeti sa sajta a sa linka iz priloga (https://vodovodva.co.rs/wp-content/uploads/2016/11/Zahtev-za-izdavanje-tehnickih-uslova.pdf)

Na sajtu JKP "Vodovod Valjevo" a na linku iz priloga (https://vodovodva.co.rs/wp-content/uploads/2016/11/Obrazac-reklamacije.pdf) možete preuzeti obrazac reklamacije koji se predaje popunjen u JKP "Vodovod Valjevo" u Vuka Karadžića 26, 14000 Valjevo.

Pitanje od javnog značaja možete postaviti pismeno adresirano na Vuka Karadžića 26, 14000 Valjevo ili na mail adresu vodovodva@mts.rs.