JKP "Vodovod Valjevo"

Naslovna

 

Vesti iz Vodovoda

 

Obaveštenje potrošačima na Divčibarama

Valjevo, 01.12.2023. godina – Zbog oštećenja glavnog cevovoda, bez vode su svi potrošači na Divčibarama. Ekipe JKP „Vodovod-Valjevo“ se nalaze na terenu i normalizacija u vodosnabdevanju se …

Obaveštenje o zameni zatvarača

Valjevo, 01.12.2023. – Zbog radova na zameni zatvarača u ulici Sestre Ilić, danas, u periodu od 09 do 14 časova, bez vode će biti svi potrošači u Radničkoj …

Obaveštenje – Valjevska Kamenica

Valjevo, 22.11.2023. – JKP „Vodovod Valjevo“ obaveštava sve potrošače na području Valjevske Kamenice, da je kvalitet vode u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće i da …

Obaveštenje potrošačima na Divčibarama

Valjevo, 15.11.2023. – Zbog radova na povezivanju instalacija novoprojektovanog rezervoara sa postojećim odvodom u mrežu, u četvrtak, 16.11.2023. godine, u periodu od 11 do 14 časova, bez vode …

Obaveštenje Novo Naselje

Valjevo, 24.10.2023. – Zbog radova na vodovodnoj mreži na trgu Vladike Nikolaja, u sredu, 25.10.2023. godine, u periodu od 8 do 14 časova, bez vode će biti svi potrošači …

Poziv za izjašnjenje korisnika o kvalitetu pruženih usluga

Valjevo, 18.10.2023. – U periodu od 01. novembra do 31. decembra 2023. godine, JKP „Vodovod Valjevo“ će sprovesti anketu, odnosno izjašnjenje korisnika o kvalitetu usluga koje pruža pomenuto preduzeće. …

MOJ RAČUNOsnovni podaci o firmi
MOJ RAČUN
vodovod-valjevo-moj-racun

„Moj račun“ je aplikacija na sajtu JKP „Vodovod Valjevo“ putem koje svi korisnici naših usluga mogu proveriti stanje svog računa. Pored osnovnih informacija o stanju računa, mogu se videti i informacije o datumu poslednje uplate, iznos poslednje uplate, broj poslednjeg obračuna, zaduženje po poslednjem obračunu, broj brojila, bruto prosečna potrošnja, stanje na brojaču i datum poslednjeg očitavanja.

Detaljnije

Osnovni podaci o firmi
Vuka Karadžića 26
14000 Valjevo, Srbija
Tel: 014 222 512
Fax: 014 244 508
Email: vodovodva@mts.rs
Web: www.vodovodva.co.rs
Besplatna info linija: 0800-111-014
Tekući računi:
Banca Intesa: 160-6999-31;
OTP banka 325-9500500005706-53;
OTP banka 325-9500500005707-50;
OTP banka 325-9500500005708-47;
PIB: 100070077
Matični broj: 07136277
Pretežna delatnost: 36000

Detaljnije

SMS PRIJAVA POTROŠNJE VODECiljevi preduzeća
SMS PRIJAVA POTROŠNJE VODE

Potrošačima koji samostalno očitavaju vodomere omogućavamo da postredstvom svog mobilnog telefona, slanjem SMS poruke prijave potrošnju za jedno ili više brojila (vodomera). Ukoliko želite da se prijavite za korišćenje ovog SMS servisa ili su Vam potrebne informacije ili pomoć u vezi korišćenja obratite se od 07-15h.

DETALJNIJE

Ciljevi preduzeća

Povećanje procenta pokrivenosti vodovodnom mrežom na 95%.Povećanje procenta pokrivenosti odvođenja fekalnih voda u narednom periodu na 75% što zavisi od nivoa sredstava koje će grad usmeriti za ove namene. Smanjenje gubitaka u mreži putem zamene vodomera, ventila, zatvarača i rekonstrukcijom dotrajale vodovodne mreže. Cilj je da se za 5 godina gubitak u mreži smanji na 30-35%. Kod planiranih aktivnosti na postrojenju za preradu otpadnih voda cilj je rekonstrukcija procesa aeracije i uspostavljanje gasnog režima-spaljivanje gasa putem baklje. Plan je da se sredstva obezbede preko grada Valjeva i predpristupnih fondova EU(IPA). Rekonstrukcija kanalizacione crpne stanice „Duple trake“. Rekonstrukcija crpnih stanica pitke vode: Popare; Paune, Popučke 1, Popučke 2, Rogljević i Suva česma. Smanjenje troškova električne energije putem renoviranja crpnih stanica i uvođenjem sistema daljinskog upravljanja.

Detaljnije

PRIJAVA KVARA NA MREŽIMisija i vizija
PRIJAVA KVARA NA MREŽI

„Prijava kvara na mreži“ je funkcionalnost na sajtu JKP „Vodovod Valjevo“ putem koje svi korisnici naših usluga mogu prijaviti kvar na vodovodnoj mreži ili pak kanalizacionoj mreži. Po prijemu zahteva sve informacije u vezi sa popravkom kvara možete dobiti na telefon dispečarskog centra 014/221-128.

Detaljnije

Misija i vizija

Osnovni zadatak preduzeća je stabilno snabdevanje građana zdravom vodom za piće i odvođenje fekalnih otpadnih voda. Obezbeđenje kapaciteta sirove vode u narednom periodu ne bi trebalo da predstavlja problem obzirom da su količine sirove vode koje se dobijaju iz karstnog vrela na Pakljama, reke Gradac i izvora Ilidža sasvim dovoljne da zadovolje potrebe građana Valjeva za najkvalitetnijom vodom za piće, sigurno u naredenih dvadeset godina. Smanjenje gubitaka i to pre svega u mreži je osnovni zadatak imajući u vidu da se ukupni gubitak kreće oko 55% a u samoj mreži oko 44%. Očuvanje kvaliteta vode za piće kroz strogu primenu ISO standarda i HCCP-a koji su već implementirani u sistem poslovanja JKP ”Vodovod Valjevo”. Rekonstrukcija postrojenja za preradu otpadnih voda i izgradnja novih postrojenja na obodu – istočnim granicama grada.

Detaljnije

DIGITALIZACIJA VODOVODNE MREŽEOsnovni podaci o GIS-u
DIGITALIZACIJA VODOVODNE MREŽE

U JKP „Vodovod Valjevo“ intezivno se sprovodi proces digitalizacije vodovodne mreže. Služba za „GIS“ je formirana sa ciljem efikasnijeg i efektivnijeg upravljanja vodovodnim sistemom. „GIS“ organizaciono pripada „Sektoru tehničko projektantskih poslova“. Klikom na dugme „DETALJNIJE“ otvara se stranica sa rezultatima službe.

Detaljnije

Osnovni podaci o GIS-u

GIS predstavlja geografski ili pozicioni informacioni sistem. Svaki objekat u sistemu obeležen je prostornim atributima.

Upravljanje složenim sistemima kakav je vodovodni sitem sa preko 300 km glavne vodovodne mreže sa isto toliko priključnog cevovoda, sa preko 35 000 mernih mesta, sa preko 100 000 ostalih elemenata sistema nam omogućava na efektivan način razvijen „GIS“.

Tel: 014 222 512

Tel: 014 221 128

Email: vodovodva@open.telekom.rs

Web: www.vodovodva.co.rs/gis

Detaljnije

Javni pozivi i nabavke

Ovde možete preuzeti potrebnu tendersku dokumentaciju za sve javne nabavke u JKP „Vodovod Valjevo“

Detaljnije

Četo postavljena pitanja potrošača i korisnika usluga JKP "Vodovod Valjevo"

Pitanja sa odgovorima

Interne kontrole uzoraka: vode za piće iz distributivnog sistema JKP “Vodovod Valjevo“ i sirovih voda, obavljaju se u fizičko hemijskoj i mikrobiološkoj laboratoriji JKP “Vodovod Valjevo“ na PPV Pećina, prema Planu DHP(dobre higijenske prakse). Eksternu kontrolu uzoraka vode za piće iz distributivnog sistema obavlja zdravstvena ustanova sa kojom JKP "Vodovod Valjevo“ sklapa ugovor na godišnjem nivou. U ovom slučaju je to Zavod za javno zdravlje Valjevo.

Interna fizičko hemijska i mikrobiološka laboratorija JKP “Vodovod Valjevo“ koja se nalazi na PPV “Pećina“ ima dvadesetčetvoročasno radno vreme. U njoj se na svaka dva sata uzimaju i analiziraju uzorci: sirove vode, vode u toku prerade i vode u rezervoaru, što predstavlja procesnu kontrolu uzoraka, a svaki dan se uzimaju i uzorci u distributivnom sistemu u svemu u skladu sa Planom DHP i DPP ( dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse). Eksternu kontrolu uzoraka vode za piće iz distributivnog sistema obavlja zdravstvena ustanova sa kojom JKP "Vodovod Valjevo“ sklapa ugovor na godišnjem nivou. U ovom slučaju je to Zavod za javno zdravlje Valjevo, koje uzorkuje vodu 6 puta mesečno na 9 točećih mesta po gradu u svemu u skadu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. List SRJ“ broj 42/98 i 44/99 i „Sl. glasnik RS“ broj 28/2019. Najčešća točeća mesta iz kojih se uzimaju uzorcu su: škole, pretškolske ustanove, apoteke, uzorci sa mreže u okolini bolnice i doma zdravlja, poznati restorani…. JKP ”Vodovod Valjevo” upravlja, održava i kontroliše i 3 seoska vodovoda: Prskavac, Kukalj i Žabari, kao i dva lokalna vodovoda koji imaju postrojenja a to su: Divčibare i Valjevska Kamenica. Ukoliko korisnik ima primedbu na kvalitet vode na njegovim točećim mestma (najčešće je to pojava zamućenja posle nekog havarijskog isključenja, pojava mirisa ili boje ukoliko nije dugo bilo u funkciji to točeće mesto, beličasta voda….) stručne službe JKP ”Vodovod Valjevo” uzimaju uzorak i nakon završene analize kontaktiraju korisnika o stanju njegovog točećeg mesta. Takvi uzorci uglavnom budu odgovarajući, zato što se prilikom uzimanja uziroka voda dovoljno dugo otače na svakom točećem mestu.

U zavisnosti od “koktela” sirove vode zavisi i tvrdoća vode za piće u distributivnom cevovodu. Ona se kreće u rasponu od 13-15°d. U letnjem i jesenjem periodu je oko 13°d , a u zimskom i prolećnom oko 15°d. Smatra se umereno tvrdom vodom, što joj i poboljšava ukus.

„Beličasta voda“ se vezuje za pojavu vazduha u instalacijama pojedinog točećeg mesta, a ne na pojavu velikog sadržaja hlora. Ova pojava je vezana isključivo za to točeće mesto, ne utiče na kvalitet vode i na njenu zdravstvenu ispravnost.

JKP "Vodovod Valjevo" održava vodovodne instalacije uključujući prvi ventil i vodomer, instalacije koje su posle vodomera uključujući drugi ventil su u nadležnosti korisnika. Vodovod održava slivnike i kanalizacionu mrežu do revizionog šahta.

Kvar na vodovodnoj mreži možete prijaviti popunjavanjem forme sa sajta JKP "Vodovod Valjevo" ili pozivanjem dispečarskog centra na telefonski broj 014 / 221 - 128. Sve kvarove građani mogu prijaviti 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Korisnik je u obavezi da snosi troškove zamene stakla na vodomeru u slučaju pucanja stakla kao posledica izlaganja vodomera niskim temperaturama ili pak fizičkoj sili.

Kvar na kanalizacionoj mreži možete prijaviti popunjavanjem forme sa sajta JKP "Vodovod Valjevo" ili pozivanjem dispečarskog centra na telefonski broj 014 / 221 - 128. Sve kvarove građani mogu prijaviti 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Oštećenja poklopaca šahtova na javnoj mreži mogu se prijaviti popunjavanjem forme sa sajta JKP "Vodovod Valjevo" ili pozivanjem dispečarskog centra na telefonski broj 014 / 221 - 128. Sve kvarove građani mogu prijaviti 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Zahev za izdavanje tehničkih uslova se podnosi na adresi Branka Radičevića 19. Sektor tehničko projektantskih poslova. Obrazac zahteva možete preuzeti sa sajta a sa linka iz priloga (https://vodovodva.co.rs/wp-content/uploads/2016/11/Zahtev-za-izdavanje-tehnickih-uslova.pdf)

Na sajtu JKP "Vodovod Valjevo" a na linku iz priloga (https://vodovodva.co.rs/wp-content/uploads/2016/11/Obrazac-reklamacije.pdf) možete preuzeti obrazac reklamacije koji se predaje popunjen u JKP "Vodovod Valjevo" u Vuka Karadžića 26, 14000 Valjevo.

Pitanje od javnog značaja možete postaviti pismeno adresirano na Vuka Karadžića 26, 14000 Valjevo ili na mail adresu vodovodva@mts.rs.

Anketa potrošača i korisnika usluga

U skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama odluke o snabdevanju vodom za piće i prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Valjeva a u cilju utvrđivanja stepena ispunjenosti zahteva i povećanja zadovoljstva uslugama koje pruža JKP "Vodovod Valjevo" molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja:

Kako ocenjujete kvalitet vode za piće?


Kako ocenjujete kvalitet vodosnabdevanja ?


Kako ocenjujete brzinu realizacije usluge priključenja ?


Kako ocenjujete stručnost i ljubaznost zaposlenih ?


Kako ocenjujete dostupnost informacija od značaja za potrošače ?Vaša preporuka za unapređenje naših usluga.